Sprostowanie do artykułu z 19 stycznia 2024

Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących sposobu podziału Gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze opublikowanych na stronie www.wiescijaworzyna.pl w dniu 19 stycznia 2024 r.

18 stycznia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I wydał postanowienie w sprawie podziału Gminy Jaworzyna Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie ze stanowiskiem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu: „obecny podział Gminy Jaworzyna Śląska jest niezgodny m. in. z pkt 24 załącznika nr 1 do uchwały nr 17/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze i podziału gmin na stałe obwody głosowania, który stanowi, że jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie do 20 000 mieszkańców liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby inna niż 1. W granice okręgu nr 13 wchodzą sołectwa Milikowice i Witków, pomimo braku spełnienia ww. przesłanek. W efekcie współczynnik liczby mandatów w tym okręgu (liczba mieszkańców podzielona przez jednolitą normę przedstawicielstwa) wynosi 1,51416, a więc zgodnie z Art. 419. § 2 Kodeksu wyborczego okręgowi temu przypadają 2 mandaty. Taki stan jest niezgodny z Art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego. Ponadto, części wiejskiej przypada 8 mandatów, natomiast części miejskiej 7 mandatów, ze względu na zmiany liczby mieszkańców, co również powoduje konieczność zmiany aktualnego podziału.”.

Gmina Jaworzyna Śląska przekazała negatywne stanowisko do zaproponowanego projektu: „Uważamy, że dotychczasowy podział jest ugruntowany w świadomości społecznej mieszkańców gminy. Jest systemem sprawdzonym, w pełni odpowiadającym formie przedstawicielskiej w poszczególnych okręgach. Zmiana proporcji z 8 na 7 w okręgach wiejskich oraz zmniejszenia z 8 na 7 w okręgach miejskich spowoduje niepotrzebne zamieszanie na 3 miesiące przed prawdopodobnym terminem wyborów. Reasumując, uważamy że dotychczasowy podział jest najbardziej adekwatny i zakorzeniony w świadomości społecznej i wnioskujemy o utrzymanie dotychczasowego podziału na okręgi wyborcze w gminie Jaworzyna Śląska.”

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska