Deszcz potrzeb w Pastuchowie. Prezes Zuk-u komentuje

Mieszkańcy Pastuchowa borykają się z problemami jakie według nich zaczęły występować po zakończeniu inwestycji związanej z budową kanalizacji w tej wsi. Materiał opublikowany przez telewizję Dami Region rozgrzał oficjalną dyskusję w tej sprawie. Jak ustosunkowuje się do tej kwestii Prezes Zarządu Zuk Pan Łukasz Kwadrans?

Kwestia inwestycji w Pastuchowie to sprawa rozległa i wielowątkowa. Nakłada się tu wiele kwestii, które dotyczą de facto jednych prac. Rozpoczęcie robót przy budowie kanalizacji w Pastuchowie miało być skokiem cywilizacyjnym dla wsi. Finalny efekt mimo zapewnień okazał się delikatnie mówiąc nie taki jak zapowiadano na co skarżą się mieszkańcy wsi.

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej otrzymał na ten cel dofinasowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 7.869.744.24 zł. Pożyczka ta musiała zostać zabezpieczona ze względu na kondycję finansową Zakładu zastawem przez Gminę budynków użyteczności publicznej tak jak stary budynek Urzędu Miejskiego czy budynki Szkół Podstawowych i Przedszkola w naszej gminie. Finalny koszt inwestycji w Pastuchowie to 11.388.966.99 zł. kwoty te podaje za artykułem jaki pojawił się w Rozmaitościach Jaworzyńskich (biuletyn Urzędu Miasta). Przetarg na wykonanie inwestycji wygrała firma HYPMAR z Modlęcina.

Przed podjęciem prac odbyto serię konsultacji z mieszkańcami Pastuchowa na których pojawiali się pracownicy Zakładu Usług Komunalnych i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, którzy tłumaczyli ideę prac, a także rozwiewano wątpliwości jakie gromadziły się przy tak dużej inwestycji. Według relacji mieszkańców zapewniano ich, że po skończonych pracach przy budowie kanalizacji stan asfaltu i drogi zostanie doprowadzony do takiego stanu jak przed remontem. Nie zostanie podniesiony poziom drogi co mogło by zagrażać podtopieniami. Mówimy tu o drodze powiatowej jaką jest ulica Wyzwolenia, ale także drogach gminnych takich jak ulica Szkolna czy Cukrownicza. Inwestycję ukończono, nastąpił odbiór prac, burmistrz w artykule prasowym oficjalnie podziękował radnym z Pastuchowa Panu Romualdowi Madajowi i Arkadiuszowi Stelmach a także Pani sołtys Danucie Stelmach za pomoc i zaangażowanie.

Pierwsze problemy pojawiły się przy pierwszych deszczach, które jasno pokazały rzeczywisty obraz sytuacji. Nie ma sensu powielać tu zarzutów mieszkańców. Całość można wysłuchać w materiale telewizji Dami Region TUTAJ. Zarzuty te dotyczą prac w całej wsi (na drogach powiatowych i gminnych). Pod petycją w sprawie poprawienia stanu dróg jaki został oddany do użytku podpisało się ponad siedemdziesięciu mieszkańców wsi. Petycja została wysłana do Urzędu Miejskiego. Według moich informacji podobne petycje były kierowane już wcześniej np. przez mieszkańców ulicy Cukrowniczej co pozostawiono bez echa ze strony władz.

O stanowisko w tej sprawie poprosiłem Pana Łukasza Kwadransa – Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej. Poniżej prezentuje stanowisko w tej sprawi (należy zaznaczyć, że Prezes w zaprezentowanym stanowisku odniósł się do wiedzy na temat ostatniej petycji jaka została złożona przez wspomniane 70 osób): „Przedmiotem projektu realizowanego w Pastuchowie było wykonanie kanalizacji sanitarnej, a nie budowa czy remont dróg. W związku z budową kanalizacji sanitarnej wymagane było odtworzenie dróg będących w zarządzie Gminy i Powiatu, przy czym nastąpiła wręcz poprawa ich jakości. Mieszkańcy byli informowani o realizacji projektu, jednak kwestie techniczne zostały powierzone wyłonionym w procedurze wymaganej przez instytucję dofinansowującą wykonawcy, kierownikom robót, inspektorom nadzoru w każdej z branż budowlanych posiadającym wymagane prawem uprawnienia. Zadanie zostało odebrane pozwoleniem na użytkowanie przez nadzór budowlany. Odtworzone drogi zostały odebrane przez ich zarządców. Kanalizacja deszczowa nie była przedmiotem zamówienia i pozostaje w gestii zarządców dróg. ZUK nie otrzymał petycji i nie jest jej adresatem, ani organem do jej rozpatrzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie uwagi, wnioski Mieszkańców zgłaszane podczas realizacji inwestycji były na bieżąco uwzględniane i przekazywane wykonawcy. Jeżeli zarządcy dróg wskażą na nieprawidłowości związane z ich odtworzeniem, to będziemy realizować zapisy umowy z wykonawcą i dochodzić przysługujących nam uprawnień z tytułu gwarancji i należytego wykonania.”

Czy mieszkańcy wsi Pastuchów, którzy czują się pokrzywdzeni i mają pretensje co do wykonanej inwestycji będą mogli liczyć na poprawę tego stanu rzeczy? Czy petycja ponad siedemdziesięciu mieszkańców wsi jaka została skierowana do burmistrza Grzegorza Grzegorzewicza zostanie wysłuchana? Mieszkańcy twierdzą, że są zdeterminowani i gotowi podjąć następne kroki w tej sprawie. Czas pokaże czy głos mieszkańców jest jeszcze słyszalny w naszej gminie.

Marcin Burski

Redaktor Wieści Gminnych Jaworzyna Śląska